Begun Doelstelling Bestuur 1994-2014 Projecten DVD's te koop Verhalen Dorpsfoto's Nieuws

1994-2014

 

 

 

 

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

   

 

 

De Stichting Historische Kring Eenrum is opgericht in 1994. In de daarbij samengestelde statuten is als doelstelling aangegeven: de bevordering van het onderzoek van de historie van de voormalige gemeente Eenrum.

Verder is aangegeven dat getracht wordt haar doel te bereiken door:

  • a. het bijeen brengen van historische gegevens en bescheiden
  • b. het aanleggen van een archief
  • c. het verzorgen van publicaties
  • d. het beschikbaarstellen van gegevens
  • e. het bevorderen van de restauratie van waardevolle historische panden of gedeelten daarvan
  • f. alle overige middelen welke aan het doel van de stichting bevordelijke kunnen zijn


 

Verder is vastgesteld dat het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

  • subsidies en donaties
  • schenkingen, erfstellingen en legaten
  • alle ander verkrijgingen en baten
Donateurs zijn zij die zich bereid verklaard hebben de stichting financieel te steunen met een door het bestuur vast te stellen minimum-bijdrage.


 

Wat heeft de stichting in de afgelopen 10 jaren nu zoal tot stand gebracht van haar voorgenomen doelstellingen?
In de loop der jaren zijn vele historische gegevens, bescheiden en voorwerpen bijeen vergaard en worden bewaard in het daarvoor ingerichte archief en vitrine's.
Ook is gewerkt aan het verzorgen van publicaties. Zo daar naar wordt gevraagd, worden door ons verzamelde gegevens beschikbaar gesteld aan hen die daarom verzoeken.
Aan de doelstellingen, aangegeven onder e is vrij wat tot stand gebracht, mede doordat het dorp zich daarvoor bij uitstek leent vanwege het feit dat het reeds meer dan 2000 jaar bestaat. Voorbeelden daarvan zijn onder meer de inrichtiong van de Ainrommer Koamer met historische kabinet in hotel het Gemeentehuis, het volledig herstel van de drie dorpspompen, herstel deel muurtje rond de kerk, opknappen en herstellen zeer oude grafopstanden, bestemming oude zandbak aan de Willingestraat tot zonnewijzer, opknappen paardenwas aan de Westerweg. Een aantal tentoonstellingen zijn georganiseerd met oude dorpsfoto's, oude gebruiksvoorwerpen, het leven en werken van Jan Hendrik Aikes en door hem vervaardigde schilderijen en voorwerpen, lezingen, films- en diavertoningen etc.
In Westernieland is gedurende een weekend aandacht geschonken onder meer door een expositie van verschillende dingen aangaande de vroegere robbenjacht op de wadden.
Een door een oud-Eenrumer en lid van onze kring, over een tijdavk van ca. 12 jaren, op schaal vervaardigde miniatuur-Eenrumertoren is geplaatst in Aikeshof. Onlangs is nog medegewerkt aan de organisatie van de Mernedag in het dorpshuis en in de kerk. Zo zijn er nog wel een aantal activiteiten te vermelden zoals de donateursavonden waar films en dia's zijn vertoond, lezingen gehouden en in originele staat weer terugbrengen van het prachtige en op de monumentenlijst voorkomende hek voor de begraafplaats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor